KS Ravikumar launches Tea Trails Cafe

Tamil Film Director KS Ravikumar Launches Tea Trails Cafe Restaurant at Chennai.