Grand Finale of Mrs Chennai 2017 Photos

The Grand Finale of Mrs Chennai 2017 event held at Chennai.


Suhasini, KS Ravikumar, Vivek Karunakaran, Jayashree Ravi, CSS Latha, Dr.Kamala Selvaraj, Karthik Srinivasan, Singer Karthik, Winners – Dr Bhavana Rao (2nd runner up), Dr. Divya VC (winner), Sweety Laila (1st runner up) at the event.