Manal Kayiru 2 Movie Release Posters

S.Ve.Shekhar, Ashwin Shekhar, Shamna Kasim (Poorna), Visu starring Manal Kayiru 2 Movie Release Posters. Directed by Madhan Kumar and Music by Dharan Kumar.