Kandanam Movie Launch Photos

Kandanam Tamil Movie Launch held at Chennai. Vishal, Ashok Goswami, Kamali, Subramanian Janardhan, Zita Mariya, Kathik Kattac, Ramdhari, PR Sreedhar, Sankar Ganesh graced the event.