Rajinikanth 61st Birthday Celebration 2010 at Ashram Photo Gallery

Rajinikanth 61st Birthday Celebration at Ashram on Dec 10, Rajini Birthday 2010 Photos. Rajinikanth Birthday Celebration 2010 event gallery