Libra ‘House of Arts’ Inauguration Stills

Libra ‘House of Arts’ Inauguration & Kumari Shruthi Sekar’s Bharatanatyam Recital at Chennai.


Ravinder Chandrasekar, Vanitha Chandrasekar, Sudha Vijayakumar, Shobana Ramesh, TSR Subhash, Raghav, Preetha, Suresh Kamatchi, Cable Sankar at the event.