F-Face Creations MR RED TIE Fashion Show Stills

F-Face Creations MR RED TIE Fashion Show held at Chennai.


Sri Durga, Sridevi, Shwetha Bandekar, Priyadharshan Rajkumar, Shaini at the event.