Charles Shafiq Karthika Team Interview Photos

Charles Shafiq Karthika Movie Team Interview at Chennai. Sharan Kumar, Jai Quehaeni, Narayan, Vimal, Sathyamoorthy Saravanan, Sidhartha Mohan, Srinivasan, Sri Saravanan, Siddhartha Mohan graced the event.